យប់ភ្លៀង

យប់ភ្លៀង

ក្នុងវេលានោះ ពន្លឺព្រះច័ន្ទមិនបានឆ្លុះមកកាំជណ្ដើរសោះ។ ក៏ងងិត មើលអ្វីមិនឃើញដែរ។ ពេលនោះ ពន្លឺភ្លើងអំពូលម៉ែតបានជៈមកកាំជណ្ដើរ បណ្ដាលឲ្យ​មានស្រមោលតូចៗមក តាមពន្លឺដែរ។ តាមពិតស្រមោលតូចៗនោះ គឺជាសត្វអំពិលអំពែកដែលមកលេងនៅលើ ចុងអំពិល។ រាត្រីនោះ ​មានដំណក់គ្រាប់ភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងត្រជាក់ ក៏បានដឹកអារម្មណ៍ មនុស្សមួយចំនួនទៅកម្សាន្ដនៅទីនោះ។ ចែតដន់ភពអាក្រក់ក៏មកដល់គឺភ្លៀងធំ។ភ្លៀង ធំនោះបានបន្លាយពេល អស់១ម៉ោងបន្ទាប់មកភ្លៀងក៏រសាត់ផាត់ផាយទៅអស់។​ ធ្វើឲ្យ មនុស្សមួយចំនួនបានចូលទៅគេងរៀងៗខ្លួន។

International Relations

Name of course: International Relation (IR)
Learning Facilitator: Reksmey So
Advanced Enrichment Days: (Monday-Tuesday)
Session: 4

In IR class we did many amazing things for example: finding the news and research about some organizations that rescue people from danger, example UNHCR. Our class didn’t had chance to learn about IR very much because our teacher had a mission for school. International Relations (IR) means having the connection with other countries. Relations means the connection that can break, but Relationship means the connection that can’t break and International means global. Then we researched about organizations that help people around the world. The organization that we had researched while we didn’t had teacher were UNHCR and UN.
Here is my researched about UNHCR and UN:
UNHCR: This organization was born in 14 December 1950. UNHCR is part of United Nation(UN) and its full name is United Nation High Commissioner for Refugees. Their purpose is trying to protect the refugees and resolve refugee problems worldwide. They work in Africa, America, Asia, Europe and middle east and north Africa. They had helped Cambodia, when Cambodia had Khmer rouge.
UN: This organization born in 24 October 1945. The full name of UN is United Nation. Their purpose is trying to solve international economic, social, cultural, humanitarian problems, promote respect for human rights and freedoms to develop friendly relations among nations. UN started in Second World War because they wanted to make world economic come up again.
Partner:
ICAO ( International Civil Aviation Organization)
FAO (Food and Agriculture Organization )
IFAD (International Fund for Agricultural Development)
IMF (International Monetary Fund)
ITU (International Telecommunication Union)
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNWTO (United Nations World Tourism Organization)

Economy

Name of course: Economy
Learning Facilitator: Jeff Boucher
Advanced Enrichment Days: (Thursday-Friday)
Session: 4

In Economy class we focused a lot on Supply and Demand and some key words. So every Thursday and Friday we always learned about Supply and Demand then we designed our works on the best website like Piktochart and so on.
What we had studied are:
The law of demand says as the price of a good/service increases, the demand decreases. Also, as the price of a good/service decreases, the demand increases. This is call inverse relationship.The idea that support the law of demand are Substitutes Affect, Purchasing Power, and Decreasing Marginal Utility.
Substitutes Effect: Similar product, but we looking for the cheaper and quality.
Purchasing Power: Any good/service that you can buy for the same amount of money.
Decreasing Marginal Utility: First time that you get it, you really like it. Then the second time you get, you start to don’t like a little bit…

The demand can change depend on 5 shifters. That 5 shifters are Related goods (Substitutes vs. Complements), Income, Expectations, Tastes/Preferences, and Number of Consumers.

Then we learned the laws of supply and the laws of supply says as all else remains equal, an increase in price results in an increase in quantity supplied. A decrease in price results in a decrease in the quantity supplied. There is a direct relationship between price and quantity supplied. When the price of a good rises, the supplier increases the supply in order to earn a profit because of higher prices. The supply is similar to demand it can decrease and it can increase. There are 5 shifters that can make the supply change, that 5 shifters are Price of Resources (inputs/capital goods), Number of Producers, Technology, Taxes & Subsidies, and Expectations.

The most important key word that we learned was Opportunity Cost means the alternative cost you give up when you make a choice. In our class we had made an example of Supply and
Opportunity Cost Example:

Opportunity Cost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supply and Demand Example:

One scientist found one technology that can make the apples stay fresh for a long time. Then when they take it to sell, the customer will buy it a lot. So the supply will increase because of the technology that helps them stay fresher for longer. After a month they study and find out that in the apple put too much chemical that can affect your health. Then the customer will buy the apples a little bit because of the taste and preferences, they (are) scared that the apples can make them have a bad sick. So it mean that the supply increase, and after a month later the demand starts to decrease.

Supply Increase
This graph is showing the increasing supply that change the entire graph because of technology.
Demand Decrease
This graph is showing the decreasing demand that change the entire graph because of tests and preference.

 

 

 

Biology Description

Learning Facilitator: Jojo

Number of students: 17

Advanced Enrichment Days: (Thursday-Friday)

Session: 3

Biology means learning or understanding about life, the human body etc. In class we learned part of Ecology: how biotic and abiotic factors connect with each other. The parts of Botany, like how plants make photosynthesis, and about the human body (heart). In class we studied and watched some videos. We also made an experiment. At the first day we learned about heart; the heart is like a machine that pushes the blood through our body every day; every time it is always bumping and pumping. If we run or play sport the speed of our heart changes faster because it needs to push the blood and oxygen through our body so we can continue our work. When we get older our hard work is slower. If we are young our hard work is faster than older people. All living things need energy, reproduce, have cells and DNA and so on. DNA is the code of life; if you don’t have DNA you are not alive. Cells are divided into two, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Eukaryotic cells are the cells that are in animals, trees and so on, and it have organelles, DNA and a nucleus. Prokaryotic cells are cells that have DNA only. We learned about life, and life is divided into eight types: Domain, Kingdom, Phylum, Class, Order, Genus, Family and Species. My favorite time in this class was making experiments with my friends.

Reading Decription

Name of course: Reading
Learning Facilitator: Caroline
Number of students: 7
Advanced Enrichment Days: (Monday-Tuesday)
Session: 3

This class is like a literacy class too, but we focused about reading and finishing homework. Every week all Liger students read their own book. So the teacher that stays with the students while they read had only one teacher. So this class can help her to have a chance to stay with the students while they are reading. Sometimes when students didn’t have anything to work on we played games that teach you English. For me, most of the time that I am free, I always did says and means and read the book again to make sure that I understood what the book is about.

Earth Science Description

Name of course: Earth Science
Learning Facilitator: Mr. Jeff
Number of students: 11
Advanced Enrichment Days: (Monday-Tuesday)
Session: 2

In Earth Science we learned a lot about Earth, and we also learned about our solar system. Our solar system has one Sun and eight planets. The planet are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Jupiter is the biggest planet, and Mercury is the closest planet to the Sun. Earth is the only planet that has life and water. We also learned about minerals, stones and so on. All rocks are divided into three types. The first type of rock is Igneous; it comes from volcanoes. The second type is Sedimentary; it makes layers. The third is Metamorphic, made from heat rock and pressure rock. In this class the most fun thing was making an experiment. Our experiment was making sugar crystals. I love this lesson because I understood what the teacher was teaching.

World Geography Description

Name of course: Earth Science
Learning Facilitator: Mr. Jeff
Number of students: 11
Advanced Enrichment Days: (Monday-Tuesday)
Session: 2

In Earth Science we learned a lot about Earth, and we also learned about our solar system. Our solar system has one Sun and eight planets. The planet are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Jupiter is the biggest planet, and Mercury is the closest planet to the Sun. Earth is the only planet that has life and water. We also learned about minerals, stones and so on. All rocks are divided into three types. The first type of rock is Igneous; it comes from volcanoes. The second type is Sedimentary; it makes layers. The third is Metamorphic, made from heat rock and pressure rock. In this class the most fun thing was making an experiment. Our experiment was making sugar crystals. I love this lesson because I understood what the teacher was teaching.

Physics Description

Name of course: Physics
Learning Facilitator: Phearun
Number of students: 13
Advanced Enrichment Days: (Thursday-Friday)
Session: 1

The first day in Physics class we learned about Newton’s rule. Newton is the one who found the gravity of the Earth and most places in the Earth have 9.8m/second2. We learned how to find the weight of objects in Newton: we take Mass x Gravity = Newton (N). We also learned about Velocity and Distance. The formula of Velocity is distance/time = Velocity (m/s). After we learned sometimes we watched a video or took tests. At the times that I learned in this class I was always happy because I could learn more, so when I know a lot then I go and ask my brother a lot of questions. My brother is good at Physics.

Engineering Description

Name of courses: Engineering
Learning Facilitator: Max
Number of students: 12
Advanced Enrichment Days: Monday-Tuesday
Session: 1

Engineering is about solving problems using Math, Science, Technology and creativity. The process of engineering is 5D. During Engineering class we solved many problems using 5D. The first thing that we did was Discover what is the problem. Then we Defined the problem, where is the problem. After that we Designed the solution like trying to make solutions. After we found the solution we tried to Develop, which means we tried to make it better. At last we Deployed meaning we shared to other people. After we finished the chair problem made from Lego, we made a robot using Lego. For me making a robot was easy to build, but programming it is not so easy like building. So Max taught me until I knew it.

Algebra B Description

Name of Course – Algebra B
Learning Facilitator: Jeff B

Course Description: This course reinforces arithmetic skills, developing the pre-algebra concepts of variable recognition, signed numbers, formulas and single variable equations. Students will be introduced to algebraic symbolism, simplifying expressions, solutions to elementary equations, and the graphic representations associated with variables.

Days of the Week: Thursday-Friday